Algemene voorwaarden

 

Offertes en tarieven

 1. Ik stel een offerte op aan de hand van (een representatief deel van) de te redigeren of vertalen tekst.
 2. Omdat teksten verschillen in complexiteit en kwaliteit hanteer ik uurtarieven. De prijs = uurtarief dienst * geschat aantal uren werk.
 3. Offertes zijn kosteloos, vrijblijvend en tot 30 dagen na de offertedatum geldig.
 4. We hebben een overeenkomst wanneer je een offerte schriftelijk of elektronisch aanvaardt.

Uitvoering en levering

 1. Van tevoren spreken we een datum en tijd af waarop ik de geredigeerde of vertaalde tekst lever.
 2. Ook de manier van levering – elektronisch, via de post of in persoon – spreken we van tevoren af.
 3. Mochten de leverdatum en -tijd tijdens de uitvoering in gevaar komen, dan neem ik direct contact met je op en bespreken we hoe nu verder.
 4. Uiteraard vervul ik de opdracht naar mijn beste weten en kunnen en houd ik daarbij rekening met jouw doelen, zorgen en wensen.
 5. Derden, zoals inhoudelijk experts en tweede lezers, schakel ik alleen in overleg in.
 6. Ik behandel de tekst(en) en andere materialen en informatie die je mij verschaft strikt vertrouwelijk.

Wijziging en annulering

 1. Het kan gebeuren dat je onze overeenkomst tussen akkoord en leverdatum moet wijzigen of annuleren.
 2. In het geval van annulering breng ik het al gedane werk in rekening en draag ik het werk na betaling aan je over.
 3. Bij wijziging van de van de opdracht maken we nieuwe afspraken. Als het al gedane werk geen onderdeel uitmaakt van de gewijzigde opdracht, breng ik dit werk apart in rekening en draag ik het na betaling aan je over.
 4. Bij overmacht, zoals ziekte, brand of een ongeluk, kan ook ik de overeenkomst wijzigen of annuleren.

Rechten

 1. Tenzij we anders hebben afgesproken gaan de auteursrechten van vertalingen op jou over op het moment dat je alle facturen die betrekking hebben op de vertaling hebt voldaan.

Aansprakelijkheid

 1. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van inbreuk op iemands rechten of onjuistheden in de oorspronkelijke tekst.
 2. Na tekstredactie is het jouw plicht om mijn wijzigingen, suggesties en adviezen te accepteren, verwerpen of toepassen. Deze controle betekent automatisch dat ik niet aansprakelijk ben voor eventuele schade die volgt uit onjuistheden in de tekst.
 3. Je kunt mij wel aansprakelijk houden voor schade die is ontstaan als gevolg van te late levering, vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten in de door mij geleverde tekst. De schade moet aanwijsbaar en direct zijn en een schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de oorspronkelijke overeenkomst.

Betaling

 1. Facturen verstuur ik via e-mail.
 2. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op mijn rekening te staan.
 3. Lukt het je om welke reden dan ook niet om binnen deze termijn te betalen, neem dan alsjeblieft tijdig contact op zodat we een regeling kunnen treffen.

Geschillen

 1. Ben je niet tevreden met mijn werk of werkwijze? Dan gaan we in gesprek en zoeken we een voor beiden aanvaardbare oplossing.
 2. Als we er samen echt niet uit komen, is in het uiterste geval een gang naar de rechter mogelijk.

Heb je vragen of opmerkingen over mijn algemene voorwaarden? Neem contact met me op!

versie 15/08/2017